Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

 

Zápis do 1. tříd a do přípravného ročníku pro školní rok 2019/2020
proběhne v naší škole dne
4. dubna 2019 v době od 14 do 18 hodin

 
  <foto>  
 

Zápis dětí k povinné školní docházce a do přípravné třídy se koná v budově školy - pavilon I.stupně, Kollárova 19, Karlovy Vary (orientační plánek bude umístěn u vchodu).

Zápis do 1.tříd se povinně týká dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Zápis do přípravné třídy se týká dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí, které plní poslední rok předškolní docházku. Přednostně budou přijaty děti s odkladem povinné školní docházky.

Rodiče s sebou vezmou občanské průkazy a rodný list dítěte, které předloží při formální části zápisu a současně vyplní Žádost o přijetí dítěte, kterou musí podepsat oba zákonní zástupci. V motivační části zápisu, při které je také zákonný zástupce přítomen, je cílem motivovat dítě k zájmu o vzdělávání a pomoci zákonným zástupcům posoudit, jak je dítě ke školní docházce připravené.

Termín náhradmího zápisu je stanoven na 9. 4. 2019 od 13.00 - 16.00 (žádáme rodiče, aby svou účast na náhradním termínu předem ohlásili). O jiný náhradní termín pro zápis může rodič požádat písemně ředitelku školy, nejdéle však musí dítě zapsat do 30. 4. 2019.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky dítěte, vyplní a podají u zápisu písemnou Žádost o odklad povinné školní docházky, ke které přiloží doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. V praxi se stává, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Ředitelka školy v těchto případech stanovuje náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení do 30. 4 2019 nebo dle individuální domluvy. Školská poradenská zařízení – kontakt:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary,
  Lidická 38, Karlovy Vary, tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice

 • Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary,
  Vančurova 83/2, Karlovy Vary, tel.: 739 322 351

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky a pro přijetí do přípravné třídy:

Ředitelka Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky a pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2019/20 v případě, kdy počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary je 90.

Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
 2. Děti, které byly v předcházejícím roce zapsány do školy, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.
 3. Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
 4. Děti s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy.
 5. Pokud nelze vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.
 6. Ostatní zájemci - pookud nebude naplněna kapacita tříd dle kritérií 1 - 5, budou přijímány děti i mimo školský obvod školy.

Minimální počet žáků přijímaných do přípravné třídy Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary je 10, maximální je15.

Do přípravného ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
 2. Děti s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy.
 3. Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
 4. Pokud nelze vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.
 5. Ostatní zájemci - pokud nebude naplněna kapacita tříd dle kritérií 1 - 5, budou přijímány děti i mimo školský obvod školy.

Kritéria jsou platná pro zápisy pro školní rok 2019/2020.
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka školy

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.